Recent Posts

Archive

Tags

No tags yet.

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในศตวรรษที่21 เพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร สู่ดิจิทัล

หนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญสำหรับการประสบความสำเร็จในการ ออกแบบและการใช้กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัลคือ การมีผู้นำขององค์กรและพนักงานที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี แต่ความหลากหลายของนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่เองก็มี ส่วนเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล ด้วยเช่นกัน

#TechnologyInformationsystem #การเปลยนแปลงองคกร #ดจตอล #เทคโนโลย #เทคโนโลยสารสนเทศ #DigitalTransformation #ICT #IT #ไอทอพเดท #Technology

©2017 by Wisdom Centric Co., Ltd.. Proudly created with Wix.com